กลุ่มงานศัลยกรรม
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
ประกาศ


คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
1. ได้รับปริญญาบัตรแพทยศาสตร์บัณฑิตหรือเทียบเท่าที่แพทยสภารับรองได้รับการขึ้นทะเบียนประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากแพทยสภาแล้ว
2. เป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ตามพ.ร.บ.วิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525
3. เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์แพทยสภาในการเข้ารับการฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทาง

announce

รายชื่อศัลยแพทย์


1. หน่วยศัลยกรรมทั่วไป A (Gen A)


ลำดับ รายชื่อ วุฒิการศึกษา

1

นพ.ฉันทิชย์ พูลลาภ

(หัวหน้ากลุ่มงานศัลยกรม)

พ.บ., ป.บัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (ศัลยศาสตร์), ว.ว.ศัลยศาสตร์ทั่วไป , F.R.C.S.T.

2

นพ.ไพบูลย์ เพ็ญสุวรรณ

พ.บ., ป.บัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (ศัลยศาสตร์), ว.ว.ศัลยศาสตร์ทั่วไป , F.R.C.S.T.

3

นพ.ภาสกร โสดารัตน์

พ.บ., ป.บัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (ศัลยศาสตร์), ว.ว.ศัลยศาสตร์ทั่วไป , F.R.C.S.T.

4

พญ.อรทัย สืบเมืองซ้าย

พ.บ., ป.บัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (ศัลยศาสตร์), ว.ว.ศัลยศาสตร์ทั่วไป , F.R.C.S.T.

5

นพ.สันติ พลรัตน์

พ.บ., ป.บัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (ศัลยศาสตร์), ว.ว.ศัลยศาสตร์ทั่วไป , F.R.C.S.T.

6

นพ.ธนรรจน์ ปวรางกูล

พ.บ., ป.บัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (ศัลยศาสตร์), ว.ว.ศัลยศาสตร์ทั่วไป , F.R.C.S.T.

7

พญ.ศุจินันท์ ศักดิ์สกุลวัฒนา

พ.บ., ป.บัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (ศัลยศาสตร์), ว.ว.ศัลยศาสตร์ทั่วไป , F.R.C.S.T.
2. หน่วยศัลยกรรมทั่วไป B (Gen B)ลำดับ รายชื่อ วุฒิการศึกษา

1

นพ.ยุทธพงษ์ ชำนาญเอื้อ

พ.บ., ป.บัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (ศัลยศาสตร์), ว.ว.ศัลยศาสตร์ทั่วไป , F.R.C.S.T.

2

พญ.สุภัทรา ขุมดินพิทักษ์

พ.บ., ป.บัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (ศัลยศาสตร์), ว.ว.ศัลยศาสตร์ทั่วไป , F.R.C.S.T.

3

นพ.นิพัทธ์ เนตรธุวกุล

พ.บ., ป.บัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (ศัลยศาสตร์), ว.ว.ศัลยศาสตร์ทั่วไป , F.R.C.S.T.

4

นพ.ชยุต พงษ์ศรีประชา

พ.บ., ป.บัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (ศัลยศาสตร์), ว.ว.ศัลยศาสตร์ทั่วไป , F.R.C.S.T.

5

นพ.ธิติ สายเชื้อ

พ.บ., ป.บัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (ศัลยศาสตร์), ว.ว.ศัลยศาสตร์ทั่วไป , F.R.C.S.T.
3. หน่วยศัลยกรรมมะเร็งวิทยาลำดับ รายชื่อ วุฒิการศึกษา

1

นพ.พุฒิพงษ์ ศักดิ์แสน

พ.บ., ป.บัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (ศัลยศาสตร์) , ว.ว.ศัลยศาสตร์ทั่วไป, ว.ว.ศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา , F.R.C.S.T.
4. หน่วยศัลยกรรมระบบประสาทลำดับ รายชื่อ วุฒิการศึกษา

1

นพ.วิบูลย์ เตชะโกศล

พ.บ., ป.บัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (ศัลยศาสตร์), ว.ว.ประสาทศัลยศาสตร์ , F.R.C.S.T.

2

นพ.ธนากร คลังแสง

พ.บ., ป.บัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (ศัลยศาสตร์), ว.ว.ประสาทศัลยศาสตร์ , F.R.C.S.T.

3

พญ.บุณิกา เสาวงค์

พ.บ., ป.บัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (ศัลยศาสตร์), ว.ว.ประสาทศัลยศาสตร์ , F.R.C.S.T.
5. หน่วยศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะลำดับ รายชื่อ วุฒิการศึกษา

1

นพ.ทรงพล ไชยแสง

พ.บ., ป.บัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (ศัลยศาสตร์), ว.ว.ศัลยศาสตร์ระบบทางเดินปัสสาวะ, F.R.C.S.T.

2

นพ.ศีลวัต บุญนำ

พ.บ., ป.บัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (ศัลยศาสตร์), ว.ว.ศัลยศาสตร์ระบบทางเดินปัสสาวะ, F.R.C.S.T.

3

นพ.พฤกษ์ ธนะแพสย์

พ.บ., ป.บัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (ศัลยศาสตร์), ว.ว.ศัลยศาสตร์ระบบทางเดินปัสสาวะ, F.R.C.S.T.
6. หน่วยศัลยกรรมเด็กลำดับ รายชื่อ วุฒิการศึกษา

1

พญ.เอมอร เกียรติมานะโรจน์

พ.บ., ป.บัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (ศัลยศาสตร์), ว.ว.กุมารศัลยศาสตร์ , F.R.C.S.T.

2

นพ.ชนาธิป สายืน

พ.บ., ป.บัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (ศัลยศาสตร์), ว.ว.ศัลยศาสตร์ทั่วไป, ว.ว.กุมารศัลยศาสตร์ , F.R.C.S.T.
7. หน่วยศัลยกรรมหัวใจและทรวงอกลำดับ รายชื่อ วุฒิการศึกษา

1

พญ.สุมัทธนา ผจงศิลป์

พ.บ., ป.บัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (ศัลยศาสตร์), ว.ว.ศัลยศาสตร์ทรวงอก, F.R.C.S.T.

2

นพ.ธรรมรัช เรืองปรัชญากุล

พ.บ., ป.บัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (ศัลยศาสตร์), ว.ว.ศัลยศาสตร์ทรวงอก, F.R.C.S.T.
8. หน่วยศัลยกรรมตกแต่งลำดับ รายชื่อ วุฒิการศึกษา

1

นพ.เกริกฤทธิ์ สุขเสถียร

พ.บ., ป.บัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (ศัลยศาสตร์), ว.ว. ศัลยศาสตร์ทั่วไป, ว.ว.ศัลยศาสตร์ตกแต่ง, F.R.C.S.T.


ตารางออกตรวจ


announce

ตารางผ่าตัด


วัน ห้อง 1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4 ห้อง 5 ห้อง 6 Elective Uro
นอกเวลา
16.00 - 20.00 น.
เช้า บ่าย เช้า บ่าย เช้า บ่าย เช้า บ่าย เช้า บ่าย เช้า บ่าย
วันจันทร์ พ.ศิวกร
(เริ่ม ก.ค. 65)
พ.ชนาธิป พ.นิพัทธ์ พ.สุภัทรา พ.ชยุต Emergency / urgency พ.พฤทธิ์
วันอังคาร พ.ลาวรรณ/
พ.จีราภรณ์
พ.อรทัย พ.ภาสกร พ.พฤทธิ์ พ.สันติ Emergency / urgency พ.พฤทธิ์
วันพุธ พ.สาธิต พ.ชัยรัตน์ พ.ยุทธพงษ์ พ.ไพบูลย์/
พ.กาลจน์กมล
พ.ทรงพล Emergency / urgency พ.ทรงพล
วันพฤหัสบดี พ.เอกพงษ์ พ.เกริกฤทธิ์ พ.ฉันทิชย์ พ.ศีลวัต พ.ธนรรจน์ Emergency / urgency พ.ศีลวัต
วันศุกร์ ศัลยกรรม พ.เอมอร/
พ.ลดาวรรณ
พ.พุฒิพงษ์/
คลิกนิก Painพ.ภาคย์
พ.ศุจินันทท์ Emergency / urgency
วัน ทีมOPD ทีมOR ทีมแพทย์ศัลยกรรม
จันทร์ A B ทีม A : พ.ฉันทิชย์, พ.ภาสกร , พ.อรทัย, พ.สันติ, พ.ธนรรจน์
อังคาร B A
พุธ A B ทีม B : พ.ยุทธพงษ์, พ.สุภัทรา, พ.นิพัทธ์, พ.ชยุต
พฤหัสบดี B A

การฝึกอบรม